Algemene voorwaarden

Disclaimer KeepMoving
article image

Disclaimer KeepMoving

Algemeen

Deze disclaimer is een wettelijke overeenkomst tussen de gebruiker van het Keep Moving platform (hierna: “gebruiker”, “u” of “uw”) en ENERGY NV (hierna: "Energy NV", "wij", "ons" of "onze") met betrekking tot het gebruik van het Keep Moving platform ("Platform") en gerelateerde website(s) (“Website”). ENERGY NV verstrekt het Platform en deze Website en geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook, uitdrukkelijk of impliciet, met betrekking tot de beschikbaarheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van het Platform en deze Website, of enige andere websites gelinkt naar of van het Platform en deze Website. Binnen de perken van hetgeen is toegestaan door toepasselijke wet- en regelgeving, zal ENERGY NV in geen geval aansprakelijk kunnen zijn jegens de gebruiker van het Platform en deze Website of een derde partij m.b.t. enige vordering die verband houdt met het gebruik van of het vertrouwen op het Platform en deze Website. ENERGY NV biedt geen garantie dat het Platform en deze Website ononderbroken of foutloos zal zijn, dat eventuele gebreken zullen worden verholpen, of dat het Platform en deze Website of de server die deze pagina's beschikbaar maakt, vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten. ENERGY NV is evenmin verantwoordelijk noch aansprakelijk voor schade aan of voor virussen die uw mobiele telefoon of andere eigendommen kunnen infecteren, als gevolg van uw toegang tot of het gebruik van het Platform en deze Website.

De inhoud van het Platform is geen medisch advies

De content die we bieden via het Platform en deze Website, waaronder teksten, trainingsschema’s, foto's, video’s, illustraties, en andere materiaal, ongeacht of de content afkomstig is van ons of derden (hierna: “content”), is niet bedoeld en dient niet te worden aanzien als of gebruikt in plaats van (A) het advies van een arts of andere medische professionals, (B) een bezoek, gesprek of overleg met een arts of andere medische professionals, of (C) informatie die op of in een productverpakking of -label vermeld staat. De content vormt geen medisch advies. De gebruiker begrijpt en erkent dat hij/zij medisch advies nooit mag negeren of nalaten naar medisch advies te zoeken vanwege enige content op het Platform en deze Website, en dat hij/zij de content niet mag gebruiken voor diagnose of behandeling van een gezondheidsprobleem. De verzending en ontvangst van de content, geheel of gedeeltelijk, of communicatie ervan via het internet of andere middelen houdt geen bestaande arts-patiënt, therapeut-patiënt of andere zorgverlener relatie tussen de gebruiker van het Platform en deze Website en ENERGY NV in. De gebruiker begrijpt dat wanneer hij/zij deelneemt aan een training, test of workout-programma, er altijd de mogelijkheid van lichamelijk letsel en/of overlijden bestaat. De gebruiker begrijpt dat ENERGY NV niet verantwoordelijk is voor eventuele gezondheidsproblemen die kunnen voortvloeien uit het gebruik van het Platform en deze Website, of uit enig handelen of nalaten van de gebruiker, als gevolg van enige informatie die de gebruiker heeft ontvangen via het Platform en deze Website. De gebruiker volgt het trainingsprogramma voorgesteld op het Platform en deze Website vrijwillig en op eigen risico, en ontslaat en ontheft ENERGY NV van aansprakelijkheid voor claims die zouden voortvloeien uit het gebruik van het Platform en deze Website.
De gebruiker van het Platform en deze Website aanvaardt alle risico's verbonden aan het gebruik ervan. De gebruiker begrijpt dat er steeds blessures kunnen optreden ingeval de gebruiker niet in voldoende fysieke conditie verkeert, en eveneens als gevolg van normaal gebruik van het Platform en deze Website. De instructies en adviezen op het Platform en deze Website zijn geenszins bedoeld als vervanging van medische begeleiding.
De uitsluiting van aansprakelijkheid in deze disclaimer doet geen afbreuk aan de wettelijke aansprakelijkheid van de Energy NV voor haar opzettelijke daad of zware fout of die van haar aangestelden.
-----------------------------------------------------------------

Reglement Keep Moving

 

Artikel 1 - Organisatie
Energy NV (de organisator, met hoofdzetel te Schoebroekstraat 8, 3583 Paal) organiseert virtuele challenges in het kader van het Keep Moving platform.
Dit reglement bevat de algemene voorwaarden en de regels die worden toegepast op de virtuele challenges. Daarnaast kunnen er voor elke virtuele challenge bijzondere voorwaarden gelden die per virtuele challenge worden vastgelegd.
Deelname aan deze virtuele challenge impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van het wedstrijdreglement, evenals elke mogelijke beslissing die Energy NV zou moeten treffen.

 

Artikel 2 - Toelatingsvoorwaarden
Deelname aan virtuele challenges is toegelaten voor Keep Moving platform gebruikers en is enkel mogelijk via een persoonlijk Keep Moving platform profiel (account). De gebruiker kiest vrij aan welke virtuele challenge hij/zij wenst deel te nemen.
De gebruiker is geen enkele vergoeding verschuldigd aan Energy NV voor deelname aan virtuele challenges.
Minderjarigen mogen slechts deelnemen aan challenges indien zij tenminste 16 jaar oud zijn. Als een minderjarige deelneemt aan challenges, gaat Energy NV ervan uit dat hij/zij de minimum leeftijd heeft bereikt. Als zou blijken dat de minderjarige deze minimum leeftijd niet bereikt heeft, kan hem/haar op elk ogenblik verdere toegang tot het Platform en deelname aan challenges worden ontzegd..

 

Artikel 3 - Verloop challenges
Per virtuele challenge wordt een start- en einddatum vastgelegd. Een virtuele challenge loopt steeds tot het einde (23:59 CET) van de laatste dag van de wedstrijd. 
Deelnemen aan de wedstrijd kan via www.keepmoving.be. De deelname is strikt persoonlijk.
Een challenge verloopt als volgt:
  • Gebruikers registreren zich voor een challenge naar keuze met hun persoonlijke gegevens (voornaam, naam, woonplaats, e-mailadres, geslacht, enz.).
  • Gebruikers leggen de challenge af en registreren met behulp van de door hen gekozen app hun activiteit. Gebruikers bepalen zelf wanneer ze, binnen de voorzien tijdsspanne, de challenge afwerken.
  • Een activiteit is enkel geldig indien de challenge volledig wordt afgewerkt.
  • Na succesvolle afwerking van de challenge, en tot 24 erna, heeft de gebruiker de tijd om de data van de door hem/haar voltooide challenge op te laden op het Platform.
Elke gebruiker (natuurlijke persoon) mag maximaal één maal aan een virtuele challenge deelnemen. De gebruiker mag in geen geval onder verschillende pseudoniemen of voor rekening van andere deelnemers spelen. Bij meervoudige deelname, onder meer door het gebruik van verschillende identiteiten of elk ander middel om zich meermaals te registreren, worden alle registraties geweigerd en als ongeldig beschouwd.
In het geval een virtuele challenge een kennisvraag betreft, wordt aan de gebruiker gevraagd het juiste antwoord op te geven. In geval meerdere gebruikers een juist antwoord insturen, wordt de winnaar bepaald door het stellen van een schiftingsvraag of door loting.
In het geval de virtuele challenge een creatieve inbreng van de gebruiker betreft (zoals bijvoorbeeld een foto, tekst of video) wordt de winnaar bepaald door een door Energy NV aangestelde jury in functie van door Energy NV vooropgestelde beoordelingscriteria. Door deel te nemen aan een virtuele challenge met creatieve inbreng, verleent de gebruiker Energy NV de kosteloze toestemming om deze creatieve inbreng zonder enige beperking in tijd en ruimte te publiceren op de website(s) van Energy NV en andere online kanalen onder de redactionele verantwoordelijkheid van Energy NV alsook te verwerken in audiovisuele producties en deze producties op om het even welke wijze te (laten) reproduceren op welke drager dan ook en deze te (laten) distribueren.

 

Artikel 4 - Bepaling van de winnaars en prijs
Nadat een challenge succesvol is voltooid, ontvangt de gebruiker een virtuele prijs, met name een virtuele medaille. Er kunnen voor bepaalde virtuele challenges prijzen te winnen zijn. Deze prijzen worden per virtuele challenge gecommuniceerd.
De winnende gebruikers worden na afloop van de virtuele challenge gecontacteerd via mail. De winnaars zullen de gebruikers zijn die de deelnamevoorwaarden gerespecteerd hebben en de virtuele challenge met succes hebben afgelegd, alsook, indien van toepassing, de kennisvraag juist beantwoorden (en indien van toepassing, schiftingsvraag het dichtst benaderen), of de meest creatieve inbreng hebben gedaan, of, indien van toepassing, bepaald werden door uitloting uit alle deelnemers die de virtuele challenge met succes hebben afgelegd.
Energy NV kan de inhoud van de prijzen volledig of deels vervangen door een gelijkwaardige prijs, mocht deze prijs niet beschikbaar zijn om welke reden dan ook, zonder enig recht op vergoeding of compensatie in hoofde van de winnaar. Een prijs is niet omzetbaar in geld, (noch deels, noch volledig). Een prijs is uitgeschreven op naam en niet overdraagbaar.
Energy NV kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor enig gebrek in de prijs of inden de prijs niet voldoet aan de gecreëerde verwachtingen, en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of verlies die het gevolg zou zijn van deelname aan deze wedstrijd of van de toekenning of verzending van de prijs.

 

Artikel 5 - Persoonsgegevens
De gebruikers erkennen dat hun persoonsgegevens, zoals gedefinieerd in de Wet van 30 juli 2018 en de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, verwerkt zullen worden in het kader van de virtuele challenges.
De persoonsgegevens worden enkel verzameld met het oog op het beheer en het goede verloop van de virtuele challenges en het naderhand contacteren van de winnaar i.v.m. de toekenning van de prijs, en zullen niet langer dan noodzakelijk bewaard worden.
Daarnaast wordt een “opt-in”-mogelijkheid voorzien om door Energy NV per e-mail op de hoogte gehouden te worden van haar activiteiten.
Gebruikers gaan er door hun deelname mee akkoord dat indien ze een prijs winnen, zij eventueel met foto en naam kunnen verschijnen op de website en andere online kanalen onder de redactionele verantwoordelijkheid van Energy NV alsook andere online kanalen van eventuele medeorganisatoren alsook in geschreven pers. Zij gaan er ook mee akkoord dat Energy NV hen kan filmen voor een reportage over de wedstrijd.

 

Artikel 6 - Gezond & veilig sporten
Deelnemen vereist een goede gezondheid.  De gebruiker verklaart te voldoen aan deze voorwaarde. Energy NV beveelt voor deelname een preventief sportmedisch onderzoek aan bij een erkend sportarts. 

 

Artikel 7 – Algemene bepalingen
Energy NV oefent controle uit op het correcte verloop van de virtuele challenges en heeft de definitieve bevoegdheid inzake alle gevallen van betwisting. Om dit correcte verloop te waarborgen, kan Energy NV beslissingen nemen die, voortvloeiend uit omstandigheden, al dan niet tijdelijk, de afschaffing of wijziging van om het even welke fase van de virtuele challenges kunnen inhouden. Voortvloeiend uit het feit van hun deelname aan de virtuele challenges, verbinden de gebruikers zich ertoe, zich te onderwerpen aan het huidige reglement en aan de beslissingen van Energy NV.
Energy NV behoudt zich het recht voor om de virtuele challenges, of een deel ervan, in te korten, uit te stellen, te wijzigen, over te dragen, uit te breiden of te annuleren wegens eender welke reden, indien bijzondere omstandigheden of het correcte verloop van de wedstrijden dit vereisen. Hiervoor kan Energy NV niet aansprakelijk gesteld worden.
Tijdens de virtuele challenges kunnen eventuele toevoegingen of, in geval van overmacht, wijzigingen, gepubliceerd worden na kennisgeving door Energy NV. Ze zullen worden beschouwd als bijlagen aan onderhavig reglement.
Energy NV draagt geen verantwoordelijkheid voor eventuele technische problemen tijdens het verloop van de virtuele challenges (bv. indien het Platform offline gaat), doch zal alles in het werk stellen om incidenten te neutraliseren. Energy NV kan echter niet aansprakelijk gesteld worden voor onsuccesvolle pogingen om deel te nemen aan de virtuele challenges of enig ander nadeel dat zou voortvloeien uit technische incidenten.
Druk-, spel-, zet- of andere fouten alsook technische problemen (waaronder bij e-mail communicatie) kunnen niet worden ingeroepen als grond van schadevergoeding of welke verplichting dan ook vanwege Energy NV.
De deelname aan de virtuele challenges valt onder de volledige verantwoordelijkheid van de gebruikers. Energy NV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of verlies die het gevolg zou zijn van deelname aan de virtuele challenges of van de toekenning of verzending van de prijs.
Er wordt geen correspondentie gevoerd betreffende het reglement, de vragen, het mechanisme van de virtuele challenges of de modaliteiten van selectie, noch telefonisch, noch schriftelijk.

 

Artikel 8 - Klachten
Elke klacht over een virtuele challenge moet schriftelijk en ten laatste binnen de 7 werkdagen na afsluiting van de betreffende virtuele challenge naar het volgende adres worden gestuurd via e-mail: info@energylab.be.
Elke klacht die buiten deze termijn werd verstuurd, wordt niet in aanmerking genomen.
Er zal in alle redelijkheid worden getracht uiterlijk 2 weken na ontvangst van de klacht deze af te handelen. Indien dit niet mogelijk blijkt door omvang of complexiteit, zal dit samen met een verdere planning worden gemeld aan de indiener van de klacht.

 

Artikel 9 - Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
Dit reglement valt onder de Belgische wetgeving en wordt geïnterpreteerd of uitgevoerd conform het Belgische recht. De rechtbanken van Gent zijn als enige bevoegd voor het beslechten van eventuele geschillen die kunnen voortvloeien uit deze virtuele challenge, of uit de interpretatie of toepassing van dit reglement.
Copyright © Energy Lab 2020. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN